CIA BÖLÜM I- İÇ DENETİM DANIŞMANLIK ve GÜVENCE HİZMETLERİ I-C

İÇ DENETİM HANGİ HİZMETLERİ SAĞLAR?

IIA’in tanımına göre; “İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.”

Yukardaki tanımda da görüleceği üzere, iç denetim esas olarak iki çeşit hizmet sağlar: Güvence ve danışmanlık hizmetleri.

Bazı görevlerin hem güvence hem de danışmanlık yönleri olabilir, bu nitelikteki görevler karma (blended) hizmetler olarak adlandırılmaktadır. Bu tür karma hizmetlerde, güvence ve danışmanlık yönlerine göre ilgili hizmet türüyle ilgili uyulması gereken kurallara dikkat edilmelidir. Örneğin, bağımsız ve objektifliğe dikkat edilmesi, sonuçların iletişimlerinin ilgili hizmet yönü dikkate alınarak yapılması uygun olur.  

Yukardaki tanımda belirtilmemiş olmakla birlikte, iç denetim uygulamada, yönetimin talebiyle, gelen ihbarlar üzerine ve denetim çalışmaları sırasında iç denetimin kendi tespiti üzerine, suistimal incelemesi veya soruşturması da yapmaktadır. Denetçilerin yapabileceği yapamayacağı işlerle ilgili kısımda bu hususla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanacaktır.   

İÇ DENETİMİN DANIŞMANLIK HİZMETİ NEDİR?

İç denetim standartları ekinde yer alan terimler sözlüğüne göre;

“Danışmanlık Hizmetleri (Consulting Services): Her hangi bir idari sorumluluk üstlenmeden, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, niteliği ve kapsamı denetlenen ile birlikte kararlaştırılan istişarî faaliyetler ve bununla bağlantılı diğer hizmetlerdir. Usul ve yol göstermek, tavsiyede bulunmak, işleri kolaylaştırmak ve eğitim vermek, bu kapsamdaki faaliyet örnekleridir.”

Danışmanlık hizmetlerinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

  • İstişari (istişare, danışma, tavsiye) mahiyyetindedir.
  • Tavsiye, yol gösterme, işleri kolaylaştırma ve eğitim kapsamındaki faaliyetlerdir.
  • Kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmayı amaçlar.
  • Denetçi idari bir sorumluluk üstlenmez.
  • Niteliği ve kapsamına denetlenen ve iç denetim birlikte karar verir.
  • Genellikle görevlendirmeyi talep eden müşterinin özel talebi üzerine gerçekleştirilir.

Danışmanlık hizmetlerinin, genellikle iki tarafı vardır:

1. Tavsiye veren kişi veya grup (iç denetçi),

2. Tavsiye talep eden ve alan kişi veya grup (görevin müşterisi).

Bu durum güvence hizmetlerinden farklıdır. Tarafların sayısı iç denetim hizmetlerinin çeşidini ayırt etmek açısından önem taşır.

İlgili uygulama standardına göre (2201.C1) iç denetçiler, görevlendirmenin amaçları, kapsamı, yerine getirilecek sorumluluklar ve diğer müşteri beklentileri hakkında, danışmanlık hizmeti verecekleri müşterileriyle anlaşmak zorundadır. Çok önemli görevlendirmelerde bu anlaşma yazılı hâle getirilmek zorundadır.

Danışmanlık hizmetine bir örnek olarak şunu verebiliriz: Satış birimi tarafından saha satış personelinin sahada yapacağı kontrollerin dizaynına ilişkin satış biriminin iç denetimden destek istemesi üzerine, iç denetimin bu kontrollerin dizaynı ile ilgili satış birimi için bir çalışma yapması gibi. Dikkat edilirse burada amaç satış süreçleriyle ilgili iç kontrollerin dizaynında satış birimine yardımcı olmak, tavsiyede bulunmaktır. Hizmetin niteliğine ve kapsamına iç denetim ve satış yönetimi birlikte karar vermişlerdir. Hizmet konusunda karşılıklı bir sözleşme yapılabilir ancak uygulamada genellikle sözleşme yapılmamaktadır. Karşılıklı olarak mutabakat sağlamak yeterli olmaktadır. Bu hizmetde, hizmet veren taraf iç denetim iken, hizmet alan taraf (müşteri) satış birimidir. 

DANIŞMANLIK HİZMETİNİN NİTELİĞİ NEREDE TANIMLANMALIDIR?

İç denetimin verebileceği danışmanlık hizmetinin niteliği, Uygulama Standardı 1000.C1’e göre, iç denetim yönetmeliğinde (charter) yer alır. UMUÇ, etik kod ve denetim planında yer alamaz.

İÇ DENETİM DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİRKEN NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

İç denetimin hangi tür danışmanlık hizmeti verip veremeyeceğini bilmek çok önem arz etmektedir. İç denetçi danışmanlık hizmeti verirken, objektifliğini muhafaza etmeli ve idarî sorumluluk almamalıdır.

İç denetim; iç kontrollerin dizaynı, kontrol prosedürlerinin yazımı ve sistem kurulumları gibi işleri yapamaz ancak bu işleri yapan yönetim birimlerine yaptıkları işlerle ilgili danışmanlık hizmeti verebilir. Örneğin, kontrol sistemlerinin uygulamaya geçmeden önce bunların gözden geçirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti  verebilir. Dikkat edilirse iç denetim burada bir gözden geçirme veya değerlendirme yapmakta bunun sonucunda bir tavsiyede bulunmaktadır. Ancak iç kontollerin kurulumunu yapmamaktadır.

Dolayısıyla  bu konuda gelen sorularda, soruda verilecek örnekte iç denetim ne yapmaktadır, gözden geçirme, değerlendirme mi yapıyor? yoksa doğrudan yönetimin işini mi yapıyor? buna dikkat etmek gerekmektedir.

Uygulama standartlarında danışmanlık hizmetleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıda belirtilmiştir:

-İç denetim faaliyeti, daha önce danışmanlık hizmetleri gerçekleştirdiği yere güvence hizmeti sunabilir, ancak verilmiş olan bu danışmanlık hizmetinin niteliğinin tarafsızlığı zedelememesi ve kaynakların göreve atanması sırasında bireysel objektifliğin yönetilmesi şartlarının sağlanması zorunludur (1130.A3).

-İç denetçiler, daha önce sorumlusu oldukları faaliyetlere ilişkin danışmanlık hizmeti verebilir. (1130.C1).

-İç denetçiler, önerilen danışmanlık hizmetleriyle ilgili bağımsızlıklarına ve objektifliklerine zarar verecek hususlar söz konusu ise, görevi kabul etmeden önce denetlenene özel durum açıklaması yapmak zorundadır (1130.C2).

-İç denetçiler bir danışmanlık görevi sırasında, aşağıdakileri göz önüne alarak azamî meslekî özen ve dikkati göstermek zorundadır:

  • Görev sonuçlarının niteliği, zamanlaması ve iletişimi de dâhil denetlenenlerin/ müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri,
  • Görev amaçlarına ulaşabilmek için gerekli çalışmanın boyutu ve nisbî karmaşıklığı ve
  • Danışmanlık görevinin potansiyel faydalarına karşı maliyeti (1220.C1).

-İç denetim yöneticisi, görevin risk yönetimini geliştirme, katma değer yaratma ve faaliyetleri geliştirme potansiyelini değerlendirerek, öne sürülen danışmanlık görevlerini kabul etmeyi düşünmelidir. Kabul edilen bu görevler, plana dâhil edilmek zorundadır (2010.C1).

Danışmanlık görevlerinin amaçlarında, müşteriyle mutabık kalındığı ölçüde, yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerine de temas etmek zorunludur (2210.C1).

Danışmanlık görevinin amaçları, kurumun değerleri ve amaçlarıyla uyumlu olmak zorundadır (2210.C2).

-Bir güvence görevi sırasında önemli danışmanlık fırsatları çıkarsa, görevin amaçları, kapsamı, karşılıklı sorumluluklar ve diğer beklentilerle ilgili yazılı bir anlaşma hazırlanmalı ve danışmanlık görevinin sonuçları, danışmanlık standartlarına uygun olarak iletilmelidir (2220.A2).

-İç denetçiler, danışmanlık görevlerini yaparken, görevin kapsamının, üzerinde mutabık kalınan amaçlara yeterince temas ettiğinden emin olmak zorundadır. İç denetçiler, eğer görev sırasında kapsamla ilgili ihtirazî kayıtları olursa, göreve devam edilip edilmeyeceğini belirlemek üzere, bunları müşteri ile tartışmak zorundadır (2220.C1).

-Danışmanlık görevleri sırasında, iç denetçiler, görevin amaçlarıyla uyumlu bir şekilde kontrolleri ele almak ve önemli kontrol sorunlarına karşı uyanık olmak zorundadır (2220.C2).

-Danışmanlık görevleri için hazırlanan iş programlarının şekli ve içeriği, görevin niteliğine bağlı olarak değişebilir (2240.C1).

-İç denetim yöneticisi, danışmanlık görevi kayıtlarının tutulması, saklanması ve kurum içi ve dışı taraflara sunulmasını düzenleyen politikalar belirlemek zorundadır. Bu politikalar, kurumun düzenlemelerine, ilgili mevzuata ve diğer gereklere uygun olmak zorundadır (2330.C1).

-İlerlemenin ve danışmanlık görevlerinin sonuçlarının iletişiminin şekil ve içeriği görevlendirmenin niteliğine ve müşterinin ihtiyaçlarına bağlı olarak, değişir (2410.C1)

-İç Denetim Yöneticisi, danışmanlık görevlerinin nihaî sonuçlarının müşterilere iletişiminden  sorumludur (2440.C1)

-Danışmanlık görevleri sırasında, yönetişim, risk yönetimi ve kontrol sorunları tespit edilebilir. Bu sorunlar, kurum için önemli hâle gelir gelmez üst yönetime, denetim komitesine ve yönetim kuruluna bildirilmek zorundadır (2440.C2)

-İç denetim faaliyeti, müşterileriyle mutabık kalındığı ölçüde, danışmanlık görevlerinin sonuçlarının akıbetini izlemek zorundadır (2500.C1).

İÇ DENETİM NE ÇEŞİT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VERİR?

Danışmanlık hizmetleri, müşteri ile resmi danışmanlık hizmeti sözleşmesi yapılması durumuna göre resmi ve resmi olmayan danışmanlık hizmetleri şeklinde ikiye ayrılabilir:

Resmi danışmanlık hizmetleri, iç denetimle müşteri arasında imzalanan danışmanlık hizmeti sözleşmesi çerçevesinde verilen hizmetlerdir. Örneğin yönetimin beklentisi doğrultusunda, denetçiler tarafından personele iç kontrol eğitimleri verilmesi, danışmanlık isteyen tarafın isteklerinin anlaşılması ve karşılanması açısından, resmi bir danışmanlık anlaşması şeklinde yapılması uygun olur.

Resmi olmayan danışmanlık hizmetleri ise bir danışmanlık hizmeti sözleşmesi olmaksızın iç denetimin tavsiye verme, yol gösterme niteliğindeki hizmetleridir.  Örneğin; çalışma komitelerine katılmak, birleşme veya edinme projelerine katılım, acil durum projelerine katılım gibi.

Danışmanlık hizmetleri niteliğine göre tavsiye, eğitim ve kolaylaştırıcı danışmanlıklar şeklinde üç gruba da ayrılabilmektedir.

Tavsiye (advisory) niteliğindeki danışmanlık hizmetlerine örnek olarak; iç kontrollerin dizaynıyla ilgili görüşler, politika ve prosedürlerin oluşturulmasına ilişkin tavsiyeler, süreç iyileştirme önerileri, risk yönetimi ve değerlendirmeleriyle ilgili tavsiyeler, iç kontrollerin gözden geçirilmesi, ürün/sistem geliştirme süreçleriyle ilgili tavsiyeler, yönetişim uygulamalarıyla ilgili görüş vermek gibi tavsiye niteliğindeki danışmanlık hizmetleri verilebilir.

Eğitici (traning) niteliliğindeki danışmanlıklar; iç kontroller, risk yönetimi, yönetişim, etik konularında eğitim vermek gibi eğitim niteliğindeki danışmalıklardır.

Kolaylaştırıcı (facilitative) nitelikteki danışmanlıklara ise, kontrol öz değerlendirme, risk değerlendirme ve iç kontrollerin dizaynı gibi konularda çalışma gruplarına kolaylaştırıcı olarak katılmak gibi örnekler verilebilir.

İÇ DENETİMDE GÜVENCE HİZMETİ NEDİR?

İç denetim standartları ekinde yer alan terimler sözlüğüne göre; güvence hizmeti (assurance services); “kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme sağlamak amacıyla, delillerin objektif bir şekilde incelenmesidir”.

Diğer bir anlatımla, güvencehizmetleri, iç denetçinin; bir kurum, faaliyet, fonksiyon, süreç, sistem veya başka unsurlar hakkında görüş veya kanaat sunabilmek için, eldeki delilleri objektif bir şekilde değerlendirmesini içerir.

Güvence hizmeti verirken, denetçi objektifliğini korumalı ve yönetim sorumluluğu üstlenmemelidir.

Güvence görevlerinin nitelik ve kapsamı iç denetçi tarafından belirlenir. Örneğin bir satış kampanyası denetiminde kampanya koşullarının müşterilere doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığına ilişkin iç kontrollerin değerlendirilmesine iç denetçi karar vermiştir. Bu hizmete karar veren ilgili süreç sahibi olan pazarlama birimi değildir.  Bu denetimde pazarlama birimin bir talebi yoktur ancak iç denetim bağlı olduğu denetim komitesine ilgili süreç hakkında bir güvence vermek amacıyla denetim planına almıştır.

Burada şunu da hatırlatmakta fayda var: İç denetçi tarafından karar verilir denilince eğer bir tek bir iç denetçi tarafından yürütülen iç denetim faaliyeti değilse, iç denetçiden kasıt iç denetim birimidir, ya da iç denetimdir. İç denetim birimleri denetçiler ve iç denetim yöneticisinden oluşur. Bu durumda iç denetçi tek başına bir sürecin denetimine karar veremez.  İç denetim ekibi (iç denetim yöneticisi ve denetçiler) tarafından yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda denetim komitesinin onayı ile bir süreç denetim kapsamına alınır. Burada, görevin nitelik ve kapsamına iç denetçi karar verir derken kast edilen, tek kişilik bir denetim birimiyse ilgili denetçidir, ancak bir denetim ekibi varsa iç denetimdir, iç denetim faaliyetidir ya da iç denetim birimidir.

Güvence hizmetlerinin, genellikle, üç tarafı vardır:

1. Bir kurum, faaliyet, fonksiyon, süreç, sistem veya bir başka unsurun doğrudan içinde olan kişi veya grup (süreç sahibi),

2. Değerlendirmeyi yapan kişi veya grup (iç denetçi),

3. Değerlendirmeyi kullanan kişi veya grup (kullanıcı, müşteri).

Örneğin bir satış bayi prim ödemeleri süreci denetimde, satış birimleri süreç sahibi birimdir. Değerlendirmeyi yapan iç denetimdir. Bu değerlendirme sonucunda görüş alan, bu görüşü kullanan kişi denetim komitesi/yönetim kuruludur. Üst yönetim de (örneğin Genel müdür) güvence hizmetinin kullanıcısı olabilir.

İÇ DENETİMİN NE TİP GÜVENCE HİZMETLERİ VARDIR?

Güvence hizmeti tiplerini genel olarak operasyonel, uyum, raporlama ve IT başlıklarında sınıflandırılabilir.

Operasyonel Denetimler:  Kurumsal hedeflere ulaşmak amacıyla, bir süreç veya fonksiyonun etkinlik ve verimliliği hakkında verilen güvence hizmetidir. İnsan kaynakları, satış, pazarlama süreçlerinin denetimi gibi.

Uyum Denetimleri: Kurum içi ve kurum dışı düzenlemelere uyuma ilişkin olarak kontrollerin gözden geçirilmesidir. Kurum içi veya dışı düzenlemelere uyum denetimleri gibi.

Raporlama Denetimleri: Mali ve yönetsel raporlama süreçlerinde yer alan kontrollerin yeterliliğinin gözden geçirilmesidir. Finansal raporlama süreçlerinde yapılan denetimler gibi.

Bilgi Teknolojileri (IT) Denetimleri: Teknolojik süreçlerde yer alan kontrollerin gözden geçirilmesidir. Fiziksel ve mantıksal güvenlik denetimleri, değişim yönetimi denetimleri, iş sürekliliği denetimleri gibi.

İç denetimin şirket birleşmesi süreçleri, sözleşmeler, sistem kurulumları, kurumsal seviye kontrolleri, inşaat projeleri, performans denetimleri, 3. Parti denetimleri, sürekli denetimler gibi alanlarda yaptıkları gözden geçirme veya denetimler güvence denetimi kapsamına girer.

İÇ DENETİMİN VERDİĞİ BİR HİZMETİN NE ÇEŞİT BİR HİZMET OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

İç denetimin verdiği hizmetin ne çeşit bir hizmet olduğunu bilmek ve bunu ayırt edebilmek çok önemlidir.

Dikkat edilirse iç denetim, bir süreçle ilgili hem güvence hem de danışmanlık hizmeti verebilir. Örneğin İnsan kaynaklarında yeni devreye alınan performans yönetimi süreciyle ilgili güvence hizmeti de verebilir, danışmanlık da. Bu nedenle sadece denetim hizmetinin adına bakarak hangi hizmeti verildiği anlaşılmaz. Verilen hizmetin niteliğine ve kapsamına kimin karar verdiğine, hizmetin ne amaçla verildiğine vb bakmak gerekir. Eğer, örneğin yeni uygulamaya alınan performans yönetimi sürecinin işlevselleğiyle ilgili olarak, İnsan Kaynakları departmanı tarafından iç denetimden bir görüş alınmak istenildi ve iç denetimle insan kaynakları böyle bir hizmetin verilmesinde mutabık kaldılarsa bu bir danışmanlık hizmetidir. Denetimin kapsamına, amacına insan kaynakları ve iç denetim birlikte karar vermiştir. Hazırlanan rapor danışmanlık hizmetinin müşterisi olan insan kaynaklarına sunulacaktır. Elbette bu rapor denetim komitesine de bilgi amaçlı sunulacaktır ancak esas hizmet bekleyen insan kaynakları olduğu için ona sunulacağını söylemek gerekir. Bu hizmetin amacı yeni sistemin amaçlanan şekilde çalışıp çalışmadığı ya da işlevselliği hakkında iç denetimden görüş, tavsiye almaktır. Ancak insan kaynaklarının doğrudan bir talebi olmaksızın, iç denetim tarafından yeni devreye alınan sistemtemdeki iç kontrollerin etkinliği ile ilgili bir güvence çalışması yapılmışsa bu çalışma bir güvence hizmetidir. Güvence hizmetine iç denetim tarafından tek başına karar verilmiştir. Amacı iç kontrollerin etkinliğinin gözden geçirilmesi veya değerlendirilmesidir. Hazırlanan rapor denetim komitesine sunulacaktır. Hazırlanan denetim raporunun müşterisi denetim komitesidir. Güvence hizmetlerinden insan kaynakları da faydalanır, ancak bu hizmetde esas müşteri güvence hizmetini alan denetim komitesi veya üst yönetimdir.

GÜVENCE HİZMETİNİN NİTELİĞİ NEREDE TANIMLANIR?

Kuruma sağlanan güvence hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönetmeliğinde tanımlanmak zorundadır. Eğer kurum dışından taraflara güvence hizmeti temin edilecekse, bunların niteliği de yönetmelikte tanımlanmak zorundadır(1000.A1).

DENETÇİ DAHA ÖNCE SORUMLU OLDUĞU BİR FAALİYETE İLİŞKİN GÜVENCE HİZMETİ VEREBİLİR Mİ?

İç denetçiler, daha önceden kendilerinin sorumlu olduğu faaliyetlere ilişkin değerlendirme yapmaktan ya da güvence hizmeti vermekten, kaçınmak zorundadır. Standartlara göre, bir iç denetçinin son bir yıl içinde kendisinin sorumlu olduğu bir faaliyet hakkında güvence hizmeti vermesinin, objektifliğini bozacağı varsayılır (1130.A1). Ancak bir yıl geçtikten sonra güvence hizmeti vermesinde bir sakınca yoktur. Dikkat edilirse, burada daha önce son bir yıl içerisinde çalıştığı bir kurumda hizmet verememe yasağı güvence hizmetleriyle ilgilidir. Danışmanlık hizmetlerinde ise böyle bir sınırlama bulunmamaktadır. Denetçi bir yıl geçmemiş olsa da daha önce çalıştığı departmanda danışmanlık hizmeti verebilir.

İÇ DENETİM YÖNETİCİSİ SORUMLULUK ÜSTLENDİĞİ İŞLEVLERE YÖNELİK GÜVENCE HİZMETİ VEREBİLİR Mİ?

Verebilir ancak, iç denetim yöneticisinin sorumluluğundaki işlevlere yönelik güvence görevleri, iç denetim faaliyeti dışından biri tarafından gözetlenmek ve kontrol edilmek zorundadır (1130.A2). Örneğin finans yöneticisi olmadığı için, iç denetim yöneticisinin bu hizmeti de yürütmesi gerektiği bir durumda, iç denetim yöneticisi finans süreçleriyle ilgili güvence hizmeti verebilir ancak verilen bu hizmetin iç denetim faaliyeti dışından biri tarafından gözden geçirilmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

İÇ DENETİM DAHA ÖNCE DANIŞMANLIK YAPTIĞI BİR SÜREÇLE İLGİLİ GÜVENCE HİZMETİ VEREBİLİR Mİ?

İç denetim faaliyeti, daha önce danışmanlık hizmetleri gerçekleştirdiği yere güvence hizmeti sunabilir, ancak verilmiş olan bu danışmanlık hizmetinin niteliğinin tarafsızlığı zedelememesi ve denetim kaynaklarının göreve atanması sırasında, bireysel objektifliğin yönetilmesi şartlarının sağlanması zorunludur (1130.A3).

DAHA ÖNCE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERMİŞ OLMAK TARAFSIZLIĞI BOZAR MI?

Hayır. Denetçi danışmanlık hizmetinde edindiği bilgiyi güvence hizmetleri sırasında kullanabilir.

İÇ DENETİM YÖNETİCİSİNDEN BİR GÖREV TALEP EDİLİRSE, İÇ DENETİM YÖNETİCİSİ NEYE DİKKAT ETMELİDİR?

İç denetim yöneticisi öncelikle kendisinden istenilen bu görevin, iç denetim tarafından yapılabilir bir iş olup olmadığına bakmalıdır. Eğer yönetimin yapması gereken bir iş ise, iç denetim yöneticisi bu görevi kabul etmemelidir. Örneğin kendisinden bir iç kontrol biriminin kurulmasının istenmesi halinde, bu görevin muhatabı yönetim birimleri olduğu için, bu görevi kabul etmemelidir. 

GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNLENDİRME ULUSLARARASI MESLEKİ UYGULAMA ÇERÇEVESİNİN HANGİ KISMINDA YAPILIR?

Nitelik ve performans standartlarının altında yer alan uygulama (implementation) standartlarında yapılır. Bu standartlar ilgili, güvence (A, Assurance) veya danışmanlık (C, Consultancy) hizmetlerine uygulanabilecek gereklilikleri belirtir.

Uygulama standartları (implemantation standards) hem nitelik,  hem de performans standartlarını açıklar/geliştirir. Bu standartlar güvence (A) veya danışmanlık (C) hizmetlerine ilişkin olmak üzere uyulması zorunlu talimatlardır.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s